pieniadz.pl

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

26-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-26
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
LW BOGDANKA S.A. Surowcowy _sur_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
21-013 Puchaczów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Bogdanka
_ulica_ _numer_
_0-81_ 462 56 00 _0-81_ 462 56 17
_telefon_ _fax_
bogdanka@lw.com.pl www.bogdanka.eu
_e-mail_ _www_
713-000-57-84 430309210
_NIP_ _REGON_
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
Dane dotyczące Śródrocznego Skonsolidowanego Skróconego Sprawozdania Finansowego GK LW Bogdanka za I półrocze 2016
I. Przychody ze sprzedaży 848 945 843 560 193 801 204 049
II. Zysk operacyjny 96 565 101 320 22 044 24 508
III. Zysk przed opodatkowaniem 92 125 93 212 21 031 22 547
IV. Zysk netto roku obrotowego, z tego: 74 954 75 498 17 111 18 262
V. - przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 74 445 75 344 16 995 18 225
VI. - przypadający na udziały mniejszości 509 154 116 37
VII. Pozostałe całkowite dochody _straty_ netto za rok obrotowy -7 806 648 -1 782 157
VIII. Całkowite dochody netto za rok obrotowy 67 148 76 146 15 329 18 419
IX. Ilość akcji _szt._ 34 013 590 34 013 590 34 013 590 34 013 590
X. Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku _wyrażony w PLN na jedną akcję_ - podstawowy 2,19 2,22 0,50 0,54
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 317 885 356 835 72 568 86 315
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -141 355 -288 171 -32 269 -69 706
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -103 738 -41 609 -23 682 -10 065
XIV. Zwiększenie / _Zmniejszenie_ netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 72 792 27 055 16 617 6 544
XV. 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
XVI. Aktywa trwałe 2 968 288 3 003 073 670 725 704 699
XVII. 683 122 640 951 154 360 150 405
XVIII. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 4 624 3 694 1 045 867
XIX. RAZEM AKTYWA 3 651 410 3 644 024 825 085 855 104
XX. Zobowiązania długoterminowe 1 057 727 1 117 284 239 007 262 181
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 409 826 404 118 92 606 94 830
XXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 2 173 645 2 112 919 491 164 495 816
XXIII. Udziały nie dające kontroli 10 212 9 703 2 308 2 277
XXIV. Kapitał własny razem 2 183 857 2 122 622 493 472 498 093
Dane dotyczące Śródrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego LW Bogdanka SA za I półrocze 2016
XXV. półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
XXVI. Przychody ze sprzedaży 846 250 841 639 193 186 203 585
XXVII. Zysk operacyjny 87 119 98 954 19 888 23 936
XXVIII. Zysk przed opodatkowaniem 85 067 93 973 19 419 22 731
XXIX. Zysk netto roku obrotowego 69 802 76 754 15 935 18 566
XXX. Pozostałe całkowite dochody _straty_ netto za rok obrotowy -7 806 648 -1 782 157
XXXI. Całkowite dochody _straty_ netto za rok obrotowy 61 996 77 402 14 153 18 723
XXXII. Ilość akcji _szt._ 34 013 590 34 013 590 34 013 590 34 013 590
XXXIII. Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku 2,05 2,26 0,47 0,55
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 308 990 348 029 70 538 84 185
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -133 426 -273 540 -30 459 -66 167
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -106 773 -45 825 -24 375 -11 085
XXXVII. Zwiększenie / _Zmniejszenie_ netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 68 791 28 664 15 704 6 933
XXXVIII. 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
XXXIX. Aktywa trwałe 2 945 719 2 978 573 665 623 698 949
XL. Aktywa obrotowe 655 951 616 156 148 221 144 587
XLI. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 4 624 3 694 1 045 867
XLII. RAZEM AKTYWA 3 601 670 3 594 729 813 844 843 536
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 1 033 568 1 096 374 233 548 257 274
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 406 129 392 465 91 770 92 096
XLV. Kapitał własny razem 2 161 973 2 105 890 488 526 494 166
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-30

+ więcej
  • EUR euro 4,5268 -1,23%  -5,66gr
  • USD dolar 3,8658 -1,45%  -5,70gr
  • GBP funt 4,9560 -1,90%  -9,62gr
  • CHF frank 4,1878 -1,46%  -6,22gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm