pieniadz.pl

Zawiadomienie o zmianie stron porozumienia akcjonariuszy

28-07-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-28
Skrócona nazwa emitenta
Black Lion Fund
Temat
Zawiadomienie o zmianie stron porozumienia akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Black Lion Fund Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 28 lipca 2014 r. zawiadomienia o zmianie stron porozumienia akcjonariuszy Spółki.

Zawiadomienie zostało złożone przez spółkę Novakonstelacja Limited działającą w imieniu i na rzecz członków porozumienia o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej – Rafała Bauera oraz Rangeclass Limited (łącznie "Zawiadamiający").

Zawiadamiający poinformowali, że w wyniku zawarcia w dniu 24 lipca 2014 r. Aneksu nr 1 do Umowy Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2014 r. ("Porozumienie") zmianie uległy strony tego porozumienia, jednak łączny udział Stron Porozumienia w ogólnej liczbie głosów w Spółce nie uległ zmianie.

Stosownie do zawiadomienia, Aneks nr 1 do Porozumienia został zawarty wskutek zbycia przez dotychczasową stronę Porozumienia – IB 4 Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - na rzecz Rangeclass Limited z siedzibą w Larnace, wszystkich akcji Spółki posiadanych dotychczas przez IB 4 Nieruchomości Sp. z o.o. (transakcja ta, stosownie do przepisów ustawy o ofercie publicznej, nie generowała obowiązku zawiadomienia o zmianie stanu posiadania). W związku z powyższym IB 4 Nieruchomości Sp. z o.o. na mocy Aneksu nr 1 przestała być stroną Porozumienia.

Zgodnie z informacją przekazaną w zawiadomieniu, po zawarciu Aneksu do Porozumienia, jego strony wciąż posiadają łącznie 27.415.640 akcji Spółki reprezentujące 22,78% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 27.415.640 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 22,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Natomiast w pozostałym zakresie przekazane wcześniej przez Zawiadamiających informacje nie uległy zmianie.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-02

+ więcej
  • EUR euro 4,7079  0,00%   -0,01gr
  • USD dolar 4,2803 -1,04%  -4,51gr
  • GBP funt 5,2838 -0,83%  -4,41gr
  • CHF frank 4,7147 -0,16%  -0,75gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm