pieniadz.pl

BEDZIN
Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.

22-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-22
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 lipca 2016 r. otrzymał od spółki zależnej Emitenta - Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO – UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą Poznaniu _"Spółka Zależna"_ informację, że w dniu 22 lipca 2016 r. Spółka Zależna Emitenta zawarła z bankiem PKO BP S.A. w Warszawie _"Bankiem"_ 3 Umowy faktoringu w zakresie nabywania i finansowania należności leasingowych nr 879/07/2016, nr 880/07/2016 i nr 881/07/2016 w ramach limitu łącznego dla wszystkich umów 20.000.000,00 zł _słownie dwadzieścia milionów złotych 00/100_. Zawarte umowy są dla Emitenta znaczące, albowiem ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Warunki określone we wszystkich umowach nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

1. Data zawarcia znaczących umów – 22 lipca 2016 r.

2. Oznaczenie stron umowy
- Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
- Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie.

3. Oznaczenie przedmiotu umowy
Umowy faktoringu w zakresie nabywania i finansowania należności leasingowych.

4. Istotne warunki umów
Umowy zawarte zostały na okres do dnia 21 lipca 2020 r.

We wszystkich umowach wskazano łączny Limit finansowania Spółki Zależnej w wysokości 20.000.000,00 zł _słownie: dwadzieścia milionów złotych_. Limit stanowi górną granicę finansowania Spółki Zależnej przez Bank na podstawie zawartych umów.

Na mocy zawartych umów Bank zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Spółki Zależnej usług finansowych polegających na:
a_ nabywaniu i finansowaniu bezspornych wierzytelności Spółki Zależnej, przysługujących jej w stosunku do podmiotów trzecich z tytułu zawieranych umów leasingowych,
b_ prowadzeniu rozliczeń związanych z nabywanymi wierzytelnościami, w tym ich ewidencjonowaniu, inkasowaniu należności, rozliczaniu wypłat, otrzymanych wpłat, opłat, odsetek i prowizji, a także dokonywaniu korekt,
c_ monitorowaniu nabytych i sfinansowanych wierzytelności.

Oprocentowanie: Oprocentowanie Umowy jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M i aktualizowane po upływie każdego miesiąca, powiększone o marżę.

Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco wraz deklaracją wystawcy do weksla in blanco.

5. Postanowienia dotyczące kar
Umowy nie zawierają żadnych uregulowań dotyczących kar umownych.

6. Zastrzeżenia warunku lub terminu
Umowy nie zawierają zastrzeżenia warunku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-25

+ więcej
  • EUR euro 4,5111 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 4,1428 -0,18%  -0,75gr
  • GBP funt 5,0460 -0,15%  -0,78gr
  • CHF frank 4,2600 -0,21%  -0,88gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm