pieniadz.pl

BEDZIN
Raport kwartalny SA-Q 4/2004

11-02-2005


skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2004
kwartał / rok
(zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31
data przekazania: 2005-02-11
Elektrociepłownia "Będzin" S.A.
(pełna nazwa emitenta)
BĘDZIN Inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
42-500 Będzin
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Małobądzka 141
(ulica) (numer)
(032) 267-95-99 (032) 266-44-11
(telefon) (fax)
ecbedzin@ecb.com.pl www.ecbedzin.pl
(e-mail) (www)
625-000-76-15 271740563
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 112 849 117 172 24 977 26 346
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 318 11 379 2 062 2 559
III. Zysk (strata) brutto 6 442 7 694 1 426 1 730
IV. Zysk (strata) netto 5 626 5 546 1 245 1 247
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 739 25 155 6 065 5 333
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 482 -8 730 -1 834 -1 851
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 879 -16 441 -3 893 -3 485
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 378 -16 338 -3
IX. Aktywa, razem 132 037 138 468 32 370 29 355
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 61 413 67 766 15 056 14 366
XI. Zobowiązania długoterminowe 20 279 27 039 4 972 5 732
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 34 591 36 151 8 480 7 664
XIII. Kapitał własny 70 624 70 702 17 314 14 989
XIV. Kapitał zakładowy 15 746 15 746 3 860 3 338
XV. Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,79 1,76 0,40 0,40
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 22,43 22,45 5,50 4,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-03

+ więcej
  • EUR euro 4,4671 +0,03%  +0,12gr
  • USD dolar 3,9764 +0,60%  +2,36gr
  • GBP funt 4,9560 +0,12%  +0,60gr
  • CHF frank 4,2018 +0,23%  +0,98gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm