pieniadz.pl

BEDZIN
Raport roczny SA-R 2004

17-03-2005


skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport roczny SA-R 2004
(zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
Za rok obrotowy 2004 obejmujący okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2003 obejmujący okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
data przekazania: 2005-03-17
Elektrociepłownia "Będzin" S.A.
(pełna nazwa emitenta)
BĘDZIN Inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
42-500 Będzin
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Małobądzka 141
(ulica) (numer)
(032) 267-95-99 (032) 266-44-11
(telefon) (fax)
ecbedzin@ecb.com.pl www.ecbedzin.pl
(e-mail) (www)
625-000-76-15 271740563
(NIP) (REGON)
BDO Polska Sp. z o.o. , Oddział Katowice , ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
Roczne sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz z
Opinią o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym (§ 59 ust. 2 ww. rozporządzenia)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2004 2004
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 112 849 117 172 24 977 26 346
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 539 11 379 2 111 2 559
III. Zysk (strata) brutto 6 883 7 694 1 523 1 730
IV. Zysk (strata) netto 5 539 5 546 1 226 1 247
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 739 25 155 5 475 5 656
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 482 -8 730 -1 656 -1 963
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 879 -16 441 -3 514 -3 697
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 378 -16 305 -4
IX. Aktywa, razem 132 173 138 468 32 403 29 355
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 62 999 67 766 15 445 14 366
XI. Zobowiązania długoterminowe 20 279 27 039 4 972 5 732
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 34 591 36 151 8 480 7 664
XIII. Kapitał własny 69 174 70 702 16 959 14 989
XIV. Kapitał zakładowy 15 746 15 746 3 860 3 338
XV. Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,76 1,76 0,39 0,40
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 21,97 22,45 5,39 4,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport roczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-03

+ więcej
  • EUR euro 4,4671 +0,03%  +0,12gr
  • USD dolar 3,9764 +0,60%  +2,36gr
  • GBP funt 4,9560 +0,12%  +0,60gr
  • CHF frank 4,2018 +0,23%  +0,98gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm