pieniadz.pl

BEDZIN
Raport kwartalny SA-Q 1/2005

29-04-2005


skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 1 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
data przekazania: 2005-04-29
ELEKTROCIEPLOWNIA "BĘDZIN" SA
(pełna nazwa emitenta)
BEDZIN Inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
42-500 Będzin
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Małobądzka 141
(ulica) (numer)
(032) 267-95-99 (032) 266-44-11
(telefon) (fax)
ecbedzin@ecb.com.pl www.ecbedzin.pl
(e-mail) (www)
625-000-76-15 271740563
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 604 40 571 9 614 8 463
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 932 8 168 1 726 1 704
III. Zysk (strata) brutto 6 300 7 420 1 569 1 548
IV. Zysk (strata) netto 5 036 5 070 1 254 1 058
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 386 15 790 2 836 3 327
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 949 -776 -485 -164
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 290 -10 056 -2 314 -2 119
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 147 4 958 37 1 045
IX. Aktywa, razem 129 341 134 246 31 673 28 289
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55 131 58 474 13 500 12 322
XI. Zobowiązania długoterminowe 18 589 25 349 4 552 5 342
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 27 732 27 722 6 791 5 842
XIII. Kapitał własny 74 210 75 772 18 172 15 967
XIV. Kapitał zakładowy 15 746 15 746 3 856 3 318
XV. Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,60 1,61 0,40 0,34
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,56 24,06 5,77 5,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-03

+ więcej
  • EUR euro 4,4671 +0,03%  +0,12gr
  • USD dolar 3,9764 +0,60%  +2,36gr
  • GBP funt 4,9560 +0,12%  +0,60gr
  • CHF frank 4,2018 +0,23%  +0,98gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm