pieniadz.pl

BBI Zeneris NFI SA
Zakończenie subskrypcji obligacji serii J

16-07-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 83 / 2013
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BBI ZENERIS S.A.
Temat
Zakończenie subskrypcji obligacji serii J
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BBI Zeneris S.A. ("Emitent", "Spółka") przedstawia pełną informację nt. zakończonej subskrypcji obligacji na okaziciela serii J ("Obligacje").
1) Subskrypcja obligacji na okaziciela serii J została rozpoczęta 19 czerwca 2013 r. i trwała do 02 lipca 2013 r.;
2) Obligacje zostały przydzielone w dniu 02 lipca 2013 r.;
3) W ramach oferty oferowanych było nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) obligacji na okaziciela serii J;
4) Redukcja zapisów nie wystąpiła;
5) W ramach subskrypcji złożono zapisy łącznie na 231.956 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) obligacji;
6) W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 231.956 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) obligacji;
7) Obligacje były nabywane po cenie emisyjnej 100,00 (sto) zł każda;
8) Liczba osób/podmiotów, które złożyły zapisy na Obligacje, wynosi 25 (dwadzieścia pięć);
9) Liczba osób/podmiotów, którym przydzielono Obligacje, wynosi 25 (dwadzieścia pięć);
10) Emitent nie zawierał umów o subemisję;
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła: 23.195.600,00 zł (dwadzieścia trzy miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych);
12) Łączna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji Obligacji na dzień sporządzenia raportu wyniosła 437.657,50 zł, w tym:
a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty wynosi 437.657,50 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – 0,00 zł,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,
d) promocji oferty – 0,00 zł.
Koszty emisji zostaną ujęte w rozliczeniach międzyokresowych i będą rozliczane w czasie do momentu wykupu Obligacji.
13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną obligację objętą subskrypcją wyniósł 1,89 zł.

Podstawa prawna:

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-18

+ więcej
  • EUR euro 4,4574 +0,13%  +0,60gr
  • USD dolar 3,7585 -0,34%  -1,28gr
  • GBP funt 4,8811 -0,13%  -0,63gr
  • CHF frank 4,1378 -0,08%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm