pieniadz.pl

BBI Development NFI SA
Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

05-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-05
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BBI Development S.A. _dalej: "Emitent", "Spółka"_, stosownie do treści § 12 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm._, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"DM"_, który wykonując postanowienia Umowy z dnia 2 grudnia 2015 roku o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Emitenta _"Umowa"_, nabył na rachunek własny Spółki akcje Emitenta zgodnie z poniższymi danymi:

1_ Akcje własne zostały nabyte na podstawie Uchwały Zarządu nr 2/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Skupu Akcji Własnych w ramach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą 23/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku, z uwzględnieniem zmian dokonanych odpowiednio uchwałą Zarządu nr 1/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku oraz uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku.
2_ DM dokonał w dniach 1-2 września 2016 r. nabycia na rachunek Spółki 25.000 akcji Emitenta. Łączna wartość transakcji wyniosła 23.625 zł.
3_ Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 0,95 złotych za jedną akcję.
4_ Nabyte akcje o wartości nominalnej 0,50 zł każda, stanowią 0,02% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 25.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
5_ Celem nabycia akcji własnych Spółki jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji własnych.
6_ Spółka na rachunku własnym posiada łącznie 468.642 akcji własnych, stanowiących 0,45% kapitału zakładowego i uprawniających do 468.642 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm._

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-02-15

+ więcej
  • EUR euro 4,3243 -0,35%  -1,51gr
  • USD dolar 3,8326 -0,49%  -1,90gr
  • GBP funt 4,9104 -0,66%  -3,25gr
  • CHF frank 3,8081 -0,26%  -1,01gr

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm