pieniadz.pl

Atrem SA
Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. przez Enea Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa rozdzielni WN i SN stacji 110/15kV Zdroje”

02-11-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. przez Enea Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. "Przebudowa rozdzielni WN i SN stacji 110/15kV Zdroje"
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 2 listopada 2016 r. powziął informację o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. _Wykonawca_ przez ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu Oddział Dystrybucji Szczecin _Zamawiający_ na realizację zamówienia pn. "Przebudowa rozdzielni WN i SN stacji 110/15kV Zdroje".

Wartość oferty spółki Contrast Sp. z o. o. wynosi 8.980.000,00 _słownie: osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy 00/100_ zł netto.

Termin realizacji zamówienia został określony do 20 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z warunkami postępowania na wybór wykonawcy w.w. zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy spółka zależna od Emitenta zawarła z Enea Operator Sp. z o. o. umowy o łącznej wartości 3.615.900,00 _słownie: trzy miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100_ zł netto. Po zawarciu umowy na realizację zamówienia pn. "Przebudowa rozdzielni WN i SN stacji 110/15kV Zdroje" łączna wartość umów zawartych przez Contrast Sp. z o. o. z Enea Operator Sp. z o. o. wyniesie 12.595.900,00 _słownie: dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100_ zł netto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-08

+ więcej
  • EUR euro 4,5903 +0,24%  +1,10gr
  • USD dolar 3,8665 +0,71%  +2,72gr
  • GBP funt 5,3478 +0,80%  +4,22gr
  • CHF frank 4,1416 +0,25%  +1,03gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm