pieniadz.pl

Atrem SA
Otrzymanie informacji o przyjęciu przez MOLEWSKI S.A. oferty Emitenta na realizację prac w ramach inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi”

26-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-26
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Otrzymanie informacji o przyjęciu przez MOLEWSKI S.A. oferty Emitenta na realizację prac w ramach inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi"
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 26 października 2016 r. otrzymał oświadczenie MOLEWSKI S.A. z siedzibą w Chodecz _Zamawiający_ datowane na 20 października 2016 r. o przyjęciu oferty Emitenta _Wykonawca_ na wykonanie instalacji niskoprądowych i systemów bezpieczeństwa w ramach inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi".

Jest to drugie oświadczenie o przyjęciu oferty otrzymane przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM w ramach inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi" w ciągu ostatnich 12 miesięcy od MOLEWSKI S.A. z siedzibą w Chodecz i jednocześnie dotyczące oferty o najwyższej wartości wynoszącej 3.550.000,00 zł netto _słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100_.

Pierwsze oświadczenie o przyjęciu oferty otrzymała spółka zależna od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. w dniu 20 czerwca 2016 roku na wykonanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z projektem w ramach inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi". Wartość przyjętej przez MOLEWSKI S.A. oferty Contrast sp. z o. o. wynosi 2.545.000,00 zł netto.

W związku z powyższym spółki Grupy Kapitałowej ATREM realizować będą w ramach ww. inwestycji roboty o łącznej wartości 6.095.000,00 zł netto _słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100_.

Aktualnie przygotowywane są umowy, które będą precyzować warunki realizacji prac przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM w ramach inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi".

Warunki realizacji przez Emitenta robót w ramach inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi":
Termin zakończenia robót: 21.01.2018 r.
Okres gwarancji:
W zakresie robót budowlano- montażowych: 84 miesięcy od dnia zakończenia całości inwestycji.
W zakresie dostarczonych urządzeń: 24 miesiące od dnia zakończenia całości inwestycji.
W zakresie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego: 24 miesiące od dnia zakończenia całości inwestycji.
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.
W protokole z negocjacji stanowiącym załącznik do oświadczenia o przyjęciu oferty Emitenta, Strony ustaliły, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uprawnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy następujących kar umownych:
a. Kara za niedotrzymanie terminu na dostarczenie, uszczegółowienie lub uaktualnienie harmonogramu robót w wysokości: 877,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
b. Kara umowna za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia lub terminu zakończenia Przedmiotu Umowy w wysokości 4.383,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
c. Kara umowna za niedotrzymanie terminów pośrednich w wysokości: 2.191,50 zł za każdy dzień opóźnienia;
d. Kara umowna za niedostarczenie podpisanych umów zawartych z dalszymi podwykonawcami w wysokości: 439,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
e. Kara umowna za nieuwzględnienie zastrzeżeń zgłoszonych do projektu umowy z dalszym podwykonawcą w wysokości 439,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
f. Kara umowna za niedostarczenie oświadczeń dalszych podwykonawców o uregulowaniu na ich rzecz płatności przez Wykonawcę w wysokości: 439,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
g. Kara umowna za niedostarczenie oświadczenia o uregulowaniu na rzecz Wykonawcy płatności przez Zamawiającego w wysokości: 439,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
h. Kara umowna za niedotrzymanie terminu usunięcia wad/usterek określonych w protokole warunkowego potwierdzenia stanu zaawansowania albo protokole warunkowego odbioru albo zgłoszeniu naprawy gwarancyjnej w wysokości: 1.096,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
i. Kara umowna za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto;
j. Kara umowna w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu raportu z przeprowadzonych prac;
k. Kara umowna w wysokości 2.192,00 zł za każdy dzień przerwy w wykonaniu robót, nie wynikającej z ustalonego harmonogramu;
l. Kara umowa w wysokości 2.192,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu dowodu przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w sytuacji zmiany terminów realizacji/ okresu gwarancji;
m. Kara umowna w wysokości 439,00 zł za każdy dzień opóźnienia w terminowej zapłacie wynagrodzenia dalszego podwykonawcy.

Protokół z negocjacji stanowiący załącznik do oświadczenia o przyjęciu oferty Emitenta nie wskazuje limitu kar umownych.

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy zastrzeżona kara nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-08

+ więcej
  • EUR euro 4,5903 +0,24%  +1,10gr
  • USD dolar 3,8665 +0,71%  +2,72gr
  • GBP funt 5,3478 +0,80%  +4,22gr
  • CHF frank 4,1416 +0,25%  +1,03gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm