pieniadz.pl

ATM Grupa SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2015

21-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-03-21
ATM GRUPA SA
_pełna nazwa emitenta_
ATMGRUPA Media _med_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
55-040 Kobierzyce
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie
_ulica_ _numer_
71 776 47 00 71 776 47 01
_telefon_ _fax_
atm@atmgrupa.pl www.atmgrupa.pl
_e-mail_ _www_
897-10-08-712 930492316
_NIP_ _REGON_
Ernst & Young Audyt Polska
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014* 2015 2014*
I. Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji 174 095 152 823 41 602 36 480
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 22 318 12 939 5 333 3 089
III. Zysk _strata_ brutto 24 327 12 128 5 813 2 895
IV. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej 20 059 14 672 4 793 3 502
V. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 20 059 14 672 4 793 3 502
VI. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego 19 700 14 493 4 708 3 460
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 47 833 8 746 11 430 2 088
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _19 274_ _3 756_ _4 606_ _897_
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _7 923_ _19 006_ _1 893_ _4 537_
X. Przepływy pieniężne netto, razem 20 636 _14 016_ 4 931 _3 346_
XI. Aktywa razem 333 661 316 164 78 297 74 177
XII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 107 289 95 968 25 176 22 516
XIII. Zobowiązania długoterminowe 57 114 53 171 13 402 12 475
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 50 175 42 797 11 774 10 041
XV. Kapitał własny 226 372 220 196 53 120 51 661
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 225 801 219 610 52 986 51 524
XVII. Kapitał zakładowy 8 430 8 430 1 978 1 978
XVIII. 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
XIX. w tym nabyte akcje własne _w szt._ - - - -
XX. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,234 0,172 0,056 0,041
XXI. Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
XXII. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,234 0,172 0,056 0,041
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 2,68 2,55 0,62 0,60
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 2,68 2,55 0,62 0,60
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0,16 0,16 0,04 0,04
XXVI. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,2615 4,2623
XXVII. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,1848 4,1893


Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz
danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje
aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.* po przekształceniu _przekształcenie wynika ze
zmiany zasad prezentacji wybranych pozycji bilansowych, które zostały
opisane w nocie 3.4 skonsolidowanego sprawozdania finansowego_Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm