pieniadz.pl

ATM Grupa SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015

16-11-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-11-16
ATM GRUPA SA
(pełna nazwa emitenta)
ATMGRUPA Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
55-040 Kobierzyce
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie
(ulica) (numer)
71 776 47 00 71 776 47 01
(telefon) (fax)
atm@atmgrupa.pl www.atmgrupa.pl
(e-mail) (www)
897-10-08-712 930492316
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji 122 490 105 231 29 455 25 173
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 172 9 793 4 129 2 343
III. Zysk (strata) brutto 18 784 12 486 4 517 2 987
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 15 160 10 912 3 646 2 610
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 15 160 10 912 3 646 2 610
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego 14 864 10 901 3 574 2 608
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 398 4 458 9 955 1 066
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 078) (270) (3 866) (65)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15 470) (18 520) (3 720) (4 430)
X. Przepływy pieniężne netto, razem 9 850 (14 332) 2 369 (3 428)
XI. Aktywa razem 319 344 312 469 75 342 74 834
XII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 94 909 89 311 22 392 21 389
XIII. Zobowiązania długoterminowe 50 065 53 171 11 812 12 734
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 44 844 36 140 10 580 8 655
XV. Kapitał własny 224 435 223 158 52 950 53 445
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 223 927 222 572 52 830 53 304
XVII. 8 430 8 430 1 989 2 019
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
XIX. w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - -
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,176 0,129 0,042 0,031
XXI. Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
XXII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,176 0,129 0,042 0,031
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,66 2,59 0,61 0,62
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,66 2,59 0,61 0,62
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,16 0,16 0,04 0,04
XXVI. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,2386 4,1755
XXVII. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,1585 4,1803
KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
XXVIII. Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji 69 376 56 336 16 683 13 476
XXIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 521 9 729 4 213 2 327
XXX. Zysk (strata) brutto 17 715 9 120 4 260 2 182
XXXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 15 733 8 480 3 783 2 029
XXXII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 15 733 8 480 3 783 2 029
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 239 1 363 1 500 326
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 205 2 361 4 378 565
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 078) (13 830) (3 385) (3 308)
XXXVI. Przepływy pieniężne netto, razem 10 366 (10 106) 2 493 (2 418)
XXXVII. Aktywa razem 260 610 253 099 61 485 60 615
XXXVIII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 44 301 39 035 10 452 9 349
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 21 669 25 742 5 112 6 165
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 22 632 13 293 5 339 3 184
XLI. Kapitał własny 216 309 214 064 51 033 51 267
XLII. Kapitał zakładowy 8 430 8 430 1 989 2 019
XLIII. Liczba akcji (w szt.) 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
XLIV. w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - -
XLV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,19 0,101 0,04 0,024
XLVI. Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
XLVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,19 0,101 0,04 0,024
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,57 2,49 0,59 0,60
XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,57 2,49 0,59 0,60
L. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,16 0,16 0,04 0,04
LI. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,2386 4,1755
LII. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,1585 4,1803


Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz
danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje
aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.Uwaga: pozycje od XI do XVII oraz od XXXVII do
XLII - dane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na
koniec poprzedniego roku obrotowego.3 kwartały 2014 roku - po
przekształceniu (przekształcenie wynika ze zmiany zasad prezentacji
wybranych pozycji bilansowych, które zostały opisane w nocie 4
śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania
finansowego)W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm