pieniadz.pl

Atlas Estates Ltd.
Znacząca Umowa zawarta z Erste Group Bank AG Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 14 września 2016 roku

14-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-14
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Znacząca Umowa zawarta z Erste Group Bank AG

Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 14 września 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited z siedzibą w Guernsey _"Spółka"_ niniejszym zawiadamia, że w dniu 14 września 2016 roku zawarta została Umowa Zmiany i Cesji Kredytu _"Umowa"_ pomiędzy bankiem Erste Group Bank AG z siedzibą w Wiedniu _"Bank"_ oraz podmiotami zależnymi od Spółki – Atlas Estates _Millennium_ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _“Millennium"_, Atlas Estates Investments B.V. z siedzibą w Amsterdamie _“Atlas BV"_ oraz Atlas Projects B.V. z siedzibą w Amsterdamie _"Nabywca"_.

Na podstawie zwartej Umowy Bank sprzedaje i przenosi na Nabywcę wszystkie swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytu z dnia 21 grudnia 2006 r. na kwotę 64.800.000 EUR _z późniejszymi zmianami_ zawartej pomiędzy Bankiem jako kredytodawcą oraz Millennium jako kredytobiorcą _"Umowa Kredytu"_, a Nabywca nabywa i obejmuje wszystkie prawa i obowiązki Banku na podstawie Umowy Kredytu w drodze cesji na podstawie prawa austriackiego, w związku z czym Nabywca staje się nowym kredytodawcą w odniesieniu do Umowy Kredytu.

Sprzedaż i przeniesienie praw i obowiązków Banku wynikających z Umowy Kredytu będą uzależnione od spełnienia się do dnia 29 września 2017 następujących warunków zawieszających:

1_ spłaty przez lub w imieniu Millennium i otrzymania przez Bank kapitały w całkowitej kwocie 39.500.000,00 EUR z odsetkami określonymi w Umowie w następujących ratach:

a_ kwota 8.075.000,00 EUR zostanie zapłacona w terminie 10 dni roboczych po podpisaniu Umowy;
b_ kwota 3.950.000,00 EUR zostanie zapłacona do dnia 30 listopada 2016 r.;
c_ kwota 3.950.000,00 EUR zostanie zapłacona do dnia 31 marca 2017 r.;
d_ kwota 23.525.000,00 EUR zostanie zapłacona do dnia 29 września 2017 r.;
2_ zapłaty przez Nabywcę ceny w kwocie 1 EUR;

3_ spełnienia innych warunków formalnych przez spółki zależne Spółki, jak dostarczenie zgód korporacyjnych, opinii oraz oświadczeń o zrzeczeniu się.

W momencie przeniesienia Umowy Kredytu na Nabywcę Bank zrzeknie się wszelkich hipotek, zastawów, weksli i innych zabezpieczeń lub gwarancji ustanowionych przez Millennium lub osoby trzecie na rzecz Banku na podstawie lub w związku z Umową Kredytu lub innymi umowami. Ponadto, w momencie przeniesienia Umowy Kredytu Skorygowana Cena, o której mowa w raporcie bieżącym nr 4/2015 przestanie być należna, zabezpieczenia zapłaty Skorygowanej Ceny zostaną zwolnione.

Umowa została zawarta w wykonaniu porozumienia o warunkach brzegowych _term-sheet_ opisanego w raporcie bieżącym nr 16/2016 i zastępuje to porozumienie _term-sheet_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-10-11

+ więcej
  • EUR euro 4,3097 -0,28%  -1,20gr
  • USD dolar 3,9145 -0,21%  -0,81gr
  • GBP funt 4,8929 +2,00%  +9,58gr
  • CHF frank 3,9192 -0,88%  -3,46gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm