pieniadz.pl

Atlanta SA
Aneks do znaczącej umowy.

25-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-25
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Aneks do znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami_ informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2016 r. Spółka zawarła aneks do umowy limitu kredytowego nr 10102051700000100201023738/2011 z dnia 7 lipca 2008 r. _dalej jako: "Umowa"_.
Stronami Umowy są Spółka oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438 _dalej jako: "PKO BP S.A."_.
Przedmiotem aneksu do Umowy są następujące zmiany w zakresie niektórych zabezpieczeń wierzytelności PKO BP S.A.:
1_ Zwolnienie hipoteki umownej łącznej kaucyjnej do kwoty 2.700.000 zł ustanowionej na udziale w wysokości ½ części prawa wieczystego użytkowania gruntu i prawie własności budynku stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Dąbrowie Górniczej oraz na prawie wieczystego użytkowania gruntu i prawie własności budynku stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Dąbrowie Górniczej,
2_ Zwiększenie zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie maszyn i urządzeń z kwoty 3.595.150,00 zł do kwoty 8.421.899,71 zł
Aneks do Umowy wejdzie w życie po dostarczeniu do PKO BP S.A. przez Spółkę zaświadczeń potwierdzających brak obciążeń zastawem rejestrowym/zastawem skarbowym maszyn i urządzeń, o których mowa powyżej _warunek zawieszający_.
Ww. zmiana warunków Umowy nastąpiła na wniosek ATLANTA POLAND S.A.
Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość Umowy zawartej z bankiem PKO BP S.A. przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki.
O zawarciu umowy limitu kredytowego nr 10102051700000100201023738/2011 z dnia 7 lipca 2008 r. Spółka informowała Raportem bieżącym Nr 15/2008 z dnia 8 lipca 2008 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-25

+ więcej
  • EUR euro 4,5111 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 4,1428 -0,18%  -0,75gr
  • GBP funt 5,0460 -0,15%  -0,78gr
  • CHF frank 4,2600 -0,21%  -0,88gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm