pieniadz.pl

Atlanta SA
Raport kwartalny Q 4/2014

28-08-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 4 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2015-04-01 do 2015-06-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR
w walucie
data przekazania: 2015-08-28
ATLANTA POLAND SA 
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTAPL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-557 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Załogowa 17
(ulica) (numer)
058 5220600 058 5220564
(telefon) (fax)
info@atlantapoland.com.pl
(e-mail) (www)
5830013129 190297892
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 262 481 233 995 63 024 55 803
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 153 9 115 3 158 2 174
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 12 131 7 412 2 913 1 768
IV. Zysk (strata) netto 9 658 5 674 2 319 1 353
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 697 8 175 1 128 1 950
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 397 -703 -816 -168
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -915 -4 508 -220 -1 075
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 381 2 964 91 707
IX. Aktywa razem 140 381 128 151 33 469 30 799
X. Zobowiązania długoterminowe 62 419 48 479 14 882 11 651
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 11 992 20 986 2 859 5 044
XII. Kapitał własny 65 970 58 686 15 728 14 104
XIII. Kapitał podstawowy 6 092 6 092 1 452 1 464
XIV. Liczba akcji 6 091 904 6 091 904 6 091 904 6 091 904
XV. Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,59 0,93 0,38 0,22
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,83 9,63 2,58 2,32


2015 rok kurs EURO śr.
arytmetyczna: 4,1648


2014 rok kurs EURO śr.
arytmetyczna: 4,1932


kurs śr. NBP na 30/06/2015:
4,1944


kurs śr. NBP na 30/06/2014:
4,1609Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-25

+ więcej
  • EUR euro 4,5111 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 4,1428 -0,18%  -0,75gr
  • GBP funt 5,0460 -0,15%  -0,78gr
  • CHF frank 4,2600 -0,21%  -0,88gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm