pieniadz.pl

Arteria SA
Emisja obligacji serii G

27-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-27
Skrócona nazwa emitenta
ARTERIA S.A.
Temat
Emisja obligacji serii G
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Działając w ramach Programu Emisji Obligacji, przyjętego Uchwałą nr 2/01/2010 Zarządu Spółki z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie emisji obligacji na łączną kwotę 50.000.000,00 zł _słownie: pięćdziesiąt milionów złotych_ Zarząd Arteria S.A. informuje o emisji i dokonanym w dniu dzisiejszym przydziale obligacji na okaziciela serii G w kwocie 7.000.000,00 zł _słownie: siedem milionów złotych_ na następujących warunkach:

1_ Liczba wyemitowanych Obligacji wyniosła 7.000 _słownie: siedem tysięcy_ sztuk.

2_ Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł _słownie: tysiąc złotych_.

3_ Obligacje są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu w wysokości WIBOR 3M + 4,25% p.a.

4_ Okres wykupu Obligacji wynosi 36 _słownie: trzydzieści sześć_ miesięcy z tym, że wcześniejszy wykup Obligacji jest możliwy na zasadach określonych w warunkach emisji.

5_ Cel emisji: Środki pozyskane z emisji obligacji serii G zostaną przeznaczone na dwa główne cele: optymalizacja bieżącej struktury finansowania poprzez refinansowanie spłaty obligacji serii E oraz finansowanie projektów z nowymi klientami, zwłaszcza na rynkach zagranicznych.

6_ Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na 766 certyfikatach inwestycyjnych, wyemitowanych przez Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z najwyższą sumą zabezpieczenia wynoszącą, zgodnie z wyceną łącznie 19.178.847,56 zł

7_ Wartość zobowiązań razem Emitenta zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję obligacji wynosi 77 567 tys. zł _na poziomie skonsolidowanym_ oraz 67 461 tys. zł _ma poziomie jednostkowym_. W okresie do całkowitego wykupu obligacji zobowiązania Grupy Kapitałowej nie powinny wzrosnąć o więcej niż 10%. Wartość zobowiązań przeterminowanych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję obligacji wynosił 136 tys. zł

8_Na koniec 2015 roku zobowiązania krótkoterminowe na poziomie skonsolidowanym stanowiły kwotę 47 479 tys. zł, zaś długoterminowe odpowiednio 37 914 tys. zł.

9_ Spółka znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju, który wymaga zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy, co powoduje wzrost poziomu zadłużenia, które rośnie proporcjonalnie w stosunku do wzrostu wielkości aktywów oraz osiąganych wyników i utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Dług netto na koniec 1H 2016 roku wyniósł 42,2 mln zł a zadłużenie długoterminowe w strukturze zobowiązań finansowych stanowiło 67%.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm