pieniadz.pl

Arteria SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ARTERIA S.A. HANDEL
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
00-139 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Stawki 2A
_ulica_ _numer_
0 22 646 80 72 0 22 646 40 73
_telefon_ _fax_
biuro.prasowe@arteriasa.com www.arteriasa.com
_e-mail_ _www_
5272458773 140012670
_NIP_ _REGON_
PRO AUDYT Sp. z o.o.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody netto ze sprzedaży 91 130 74 406 20 804 17 998
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 5 240 5 302 1 196 1 283
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 4 271 4 199 975 1 016
IV. Zysk _strata_ netto przypadający Jednostce Dominującej 4 017 4 901 917 1 186
V. Średnia ważona liczba akcji 4 269 520 4 273 820 4 269 520 4 273 820
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7 828 4 244 1 787 1 027
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej _6 645_ _1 424_ _1 517_ _345_
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej _3 332_ 509 _761_ 123
IX. Przepływy pieniężne netto razem _2 149_ 3 329 _491_ 805
X. Aktywa trwałe 100 234 87 267 22 649 20 806
XI. Aktywa obrotowe 63 621 51 509 14 376 12 280
XII. Aktywa razem 163 855 138 776 37 025 33 086
XIII. Zobowiązania razem 77 567 58 436 17 527 13 932
XIV. Zobowiązania długoterminowe 33 377 25 042 7 542 5 970
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 44 190 33 394 9 985 7 962
XVI. Kapitały własne przynależne Jednostce Dominującej 86 253 80 503 19 490 19 193
XVII. Kapitał akcyjny 854 855 193 204
XVIII. 4 269 520 4 273 820 4 269 520 4 273 820
XIX. Zysk _Strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,94 zł 1,15 zł 0,21 € 0,28 €
XX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 20,20 zł 18,84 zł 4,56 € 4,49 €
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm