pieniadz.pl

Alior Bank SA
Rejestracja podziału Banku BPH S.A.

04-11-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 82 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-04
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Rejestracja podziału Banku BPH S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Alior Banku S.A. _"Alior Bank"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego Alior Banku nr 14/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zawarcia umowy sprzedaży akcji i podziału dotyczącej nabycia działalności wydzielanej Banku BPH S.A. _"Bank BPH"_, raportu bieżącego nr 29/2016 z dnia 30 kwietnia 2016 r. w sprawie uzgodnienia i podpisania planu podziału Banku BPH _"Plan Podziału"_ oraz pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Banku BPH, jak też raportu bieżącego nr 57/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie drugiego zawiadomienia o planowanym podziale Banku BPH, informuje, iż w dniu 4 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku z kwoty 1.292.577.120,00 PLN do kwoty 1.292.577.630,00 PLN w drodze emisji 51 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10,00 PLN każda _"Rejestracja Podwyższenia Kapitału"_, w związku z podziałem Banku BPH w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych _"Podział"_.
Zgodnie z art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wraz z Rejestracją Podwyższenia Kapitału nastąpiło wydzielenie części majątku Banku BPH, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku BPH obejmującej wszelkie określone w Planie Podziału aktywa i pasywa stanowiące podstawową działalność Banku BPH _"Podstawowa Działalność Banku BPH"_, oraz przeniesienie Podstawowej Działalności Banku BPH na Alior Bank. Tym samym Podział stał się skuteczny, a Podstawowa Działalność Banku BPH stała się formalnie częścią Alior Banku.
Zarząd Alior Banku wyjaśnia, iż z uwagi na treść art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym w przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej _Banku BPH_ na istniejącą spółkę _Alior Bank_, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej _Alior Banku_, po zakończeniu przymusowego wykupu akcji Banku BPH _o którym Alior Bank informował w raporcie bieżącym nr 78/2016 z dnia 20 września 2016 r._ Alior Bank zbył 100 akcji Banku BPH na rzecz osoby fizycznej, która stała się mniejszościowym akcjonariuszem Banku BPH. Transakcja ta miała na celu umożliwienie przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku poprzez wyemitowanie 51 akcji zwykłych na okaziciela serii J Alior Banku na rzecz mniejszościowego akcjonariusza Banku BPH, zgodnie z ustalonym parytetem wymiany wynoszącym 0,51 akcji Alior Banku za 1 akcję Banku BPH. Przyjęte rozwiązanie służyło wyeliminowaniu ryzyk prawnych, które mogłyby powstać w razie przeprowadzenia Podziału bez podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku.
Wraz z Rejestracją Podwyższenia nastąpiła rejestracja zmian statutu Alior Banku związanych z Podziałem, obejmujących zmianę postanowień dotyczących wysokości kapitału zakładowego Alior Banku oraz rozszerzenie przedmiotu działalności Alior Banku, tak by Alior Bank był formalnie uprawniony do kontynuowania działalności Banku BPH w zakresie, w jakim została ona przeniesiona na Alior Bank w wyniku Podziału.
Poniżej zamieszczono treść zmienionego §9 ust. 1 statutu Alior Banku dotyczącego wysokości kapitału zakładowego Alior Banku:
"Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.292.577.630 _słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści_ złotych i jest podzielony na 129.257.763 _słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy_ akcje zwykłe o wartości nominalnej 10 _słownie: dziesięć_ złotych każda, w tym:
1_50.000.000 _słownie: pięćdziesiąt milionów_ akcji zwykłych serii A;
2_1.250.000 _słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy_ akcji zwykłych serii B;
3_12.332.965 _słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć_ akcji zwykłych serii C;
4_6.358.296 _słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć_ akcji zwykłych serii G;
5_410.704 _słownie: czterysta dziesięć tysięcy siedemset cztery_ akcje zwykłe serii D;
6_2.355.498 _słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem_ akcji zwykłych serii H;
7_56.550.249 _słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć_ akcji zwykłych serii I; oraz
8_51 _słownie: pięćdziesiąt jeden_ akcji zwykłych serii J."
Dotychczasowa treść §9 ust. 1 statutu Alior Banku brzmiała następująco:
"Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.292.577.120 _słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia_ złotych i jest podzielony na 129.257.712 _słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście_ akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 _słownie: dziesięć_ złotych każda, w tym:
•50.000.000 _słownie: pięćdziesiąt milionów_ akcji zwykłych serii A;
•1.250.000 _słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy_ akcji zwykłych serii B;
•12.332.965 _słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć_ akcji zwykłych serii C;
•6.358.296 _słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć_ akcji zwykłych serii G;
•410.704 _słownie: czterysta dziesięć tysięcy siedemset cztery_ akcje zwykłe serii D;
•2.355.498 _słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem_ akcji zwykłych serii H; oraz
•56.550.249 _słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć_ akcji zwykłych serii I."
Treść pozostałych zmienionych postanowień statutu Alior Banku, jak też dotychczasowa treść tychże postanowień statutu Alior Banku, została wskazana w punktach 1–3 załącznika do raportu bieżącego nr 29/2016 z dnia 30 kwietnia 2016 r. zatytułowanego "Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień wraz z uzasadnieniem".
Po Rejestracji Podwyższenia Kapitału ogólna liczba głosów w Alior Banku wynosi 129.257.763.
Alior Bank wystąpił do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o wyznaczenie dnia referencyjnego oraz o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 51 akcji zwykłych na okaziciela serii J. Alior Bank wystąpi również o wprowadzenie powyższych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR oraz §5 ust. 1 pkt 9 i §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-09-17

+ więcej
  • EUR euro 4,3410 +0,34%  +1,48gr
  • USD dolar 3,9412 +0,76%  +2,96gr
  • GBP funt 4,8882 +0,56%  +2,73gr
  • CHF frank 3,9649 +0,38%  +1,49gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm