pieniadz.pl

Alior Bank SA
Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I Alior Bank S.A. – uzupełnienie raportu bieżącego nr 52/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku

25-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 81 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-25
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I Alior Bank S.A. – uzupełnienie raportu bieżącego nr 52/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. _"Alior Bank"_ w uzupełnieniu do raportu bieżącego Alior Banku nr 52/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące kosztów związanych z przeprowadzeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

1_Przygotowanie i przeprowadzenie oferty:
Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty akcji zwykłych na okaziciela serii I wyniosły 20 528 tys. zł.

2_Wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie:
Wynagrodzenie subemitentów wyniosło 26 046 tys. zł w tym:
a_Goldman Sachs International - 7 628 tys. zł
b_J.P. Morgan Securities plc – 7 661 tys. zł
c_Bank Zachodni WBK S.A. - 7 630 tys. zł
d_Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku
Polskiego w Warszawie- 3 127 tys. zł

Dodatkowo uiszczono podatek VAT od importu usług w kwocie 3 477 tys. zł.

3_Sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:
Łączne koszty sporządzenia prospektu emisyjnego obejmującego przeprowadzenie oferty akcji zwykłych na okaziciela serii I wyniosły 9 260 tys. zł.

4_Promocja oferty:
Koszty promocji oferty akcji zwykłych na okaziciela serii I wyniosły 267 tys. zł.Łączne wymienione powyżej koszty poniesione w związku z subskrypcją wyniosły około 59 578 tys. zł.

Wysokość poniesionych kosztów stanowi około 2,71 % wartości subskrypcji.

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

W księgach rachunkowych Alior Banku koszty emisji zostały rozliczone i zaksięgowane jako zmniejszenie kapitału zapasowego – do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną, odniesioną na ten kapitał, do których należą wydatki bezpośrednio związane z emisją akcji.
Ujęcie powyższych wydatków w sprawozdaniu finansowym Alior Banku jest tożsame z ich ujęciem w księgach rachunkowych Alior Banku.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,28 zł.Podstawa prawna:
§33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-09-17

+ więcej
  • EUR euro 4,3410 +0,34%  +1,48gr
  • USD dolar 3,9412 +0,76%  +2,96gr
  • GBP funt 4,8882 +0,56%  +2,73gr
  • CHF frank 3,9649 +0,38%  +1,49gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm