pieniadz.pl

Agora SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

12-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy o rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z art. 45 ust. 1a - 1c ustawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2016-08-12
AGORA SA
_pełna nazwa emitenta_
AGORA Media _med_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
00-732 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Czerska 8/10
_ulica_ _numer_
022 555 60 17 022 840 00 67
_telefon_ _fax_
investor@agora.pl www.agora.pl
_e-mail_ _www_
526-03-05-644 011559486
_NIP_ _REGON_
KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
Dane dotyczące skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 584 735  575 571  133 486  139 225 
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 676  6 140  383  1 485 
III. Zysk _strata_ brutto _3 954_ 5 984  _903_ 1 447 
IV. Zysk _strata_ netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej _12 268_ 3 613  _2 801_ 874 
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 522  52 802  2 402  12 772 
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _14 458_ _65 185_ _3 301_ _15 768_
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 856  _14 786_ 652  _3 577_
VIII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów _1 080_ _27 169_ _247_ _6 572_
IX. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ 47 665 426  48 151 633  47 665 426  48 151 633 
X. Podstawowy/ rozwodniony zysk/ _strata_ przypadający/_-a_ na jedną akcję _w zł / EURO_ _0,26_ 0,08  _0,06_ 0,02 
.
XI. . bilans na bilans na bilans na bilans na
XII. . 2016-06-30 2015-12-31 2016-06-30 2015-12-31
XIII. Aktywa razem 1 574 617  1 610 213  355 805  377 851 
XIV. Zobowiązania długoterminowe 139 602  118 589  31 545  27 828 
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 315 372  321 439  71 262  75 429 
XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 101 210  1 153 486  248 833  270 676 
XVII. Kapitał zakładowy 47 665  47 665  10 771  11 185 
XVIII. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ 47 665 426  47 906 531  47 665 426  47 906 531 
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 23,10  24,08  5,22  5,65 
.
Dane dotyczące skróconego półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
XX. półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 296 092  328 920  67 593  79 563 
XXII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej _39 958_ _27 354_ _9 122_ _6 617_
XXIII. Zysk _strata_ brutto _11 667_ 2 801  _2 663_ 678 
XXIV. Zysk _strata_ netto _11 002_ 8 160  _2 512_ 1 974 
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _40 547_ 16 646  _9 256_ 4 027 
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 164  _22 722_ 4 147  _5 496_
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 23 637  _9 120_ 5 396  _2 206_
XXVIII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 1 254  _15 196_ 286  _3 676_
XXIX. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ 47 665 426  48 151 633  47 665 426  48 151 633 
XXX. Podstawowy/ rozwodniony zysk/ _strata_ przypadający/_-a_ na jedną akcję _w zł / EURO_ _0,23_ 0,17  _0,05_ 0,04 
.
XXXI. bilans na bilans na bilans na bilans na
XXXII. 2016-06-30 2015-12-31 2016-06-30 2015-12-31
XXXIII. Aktywa razem 1 199 111  1 219 306  270 955  286 121 
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 36 789  14 183  8 313  3 328 
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 198 311  194 362  44 811  45 609 
XXXVI. Kapitał własny 964 011  1 010 761  217 831  237 184 
XXXVII. Kapitał zakładowy 47 665  47 665  10 771  11 185 
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ 47 665 426  47 906 531  47 665 426  47 906 531 
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 20,22  21,10  4,57  4,95 
.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-18

+ więcej
  • EUR euro 4,4574 +0,13%  +0,60gr
  • USD dolar 3,7585 -0,34%  -1,28gr
  • GBP funt 4,8811 -0,13%  -0,63gr
  • CHF frank 4,1378 -0,08%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm