pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Action SA (ACT)

Pełna nazwa ACTION SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Adres UL. JANA KAZIMIERZA 46/54 01-248 WARSZAWA
Telefon (022) 332 16 00
Prezes Piotr Bieliński
Fax (022) 332 16 02
WWW www.action.pl
E-mail action@action.pl
ISIN PLACTIN00018

Komunikaty spółki: Action SA (ACT)

2016-11-02 19:06 Złożenie w Sądzie planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności oraz spisu masy sanacyjnej i sprawozdania rachunkowego.
2016-10-25 16:58 Ustanowienie kuratora obligatariuszy
2016-10-10 17:13 Wykonanie przez Spółkę w terminie Zarządzenia Sędziego – komisarza w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności.
2016-10-07 09:29 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A.
2016-10-05 17:18 Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania obejmującego okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 r.
2016-10-05 17:12 Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w ACTION S.A. przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny S.A.
2016-09-29 23:43 PSr
2016-09-19 10:23 Zwolnienie z cesji
2016-09-19 10:02 Zarządzenie Sędziego – komisarza w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności oraz spisu masy sanacyjnej
2016-09-13 16:42 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 45/2016 r.
2016-09-08 15:49 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A.
2016-09-07 19:13 Stanowisko Spółki w sprawie kwalifikacji wierzytelności z tytułu uchwalonej dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki za rok obrotowy 2015 oraz odsetek od obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
2016-08-22 16:56 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego – Uzupełnienie
2016-08-19 18:45 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
2016-08-10 17:22 Działania Banku wobec Emitenta.
2016-08-10 15:43 Aktualne limity kredytu, realizacja umowy przez Bank w określonym zakresie.
2016-08-09 15:04 Odmowa wystawienia Gwarancji Bankowej – Uzupełnienie
2016-08-08 16:33 Odmowa wystawienia Gwarancji Bankowej
2016-08-05 17:23 Obniżenie kwoty przyznanego kredytu, odmowa dalszego udostępniania kredytu przez bank.
2016-08-02 12:53 Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w ACTION S.A. przez Nationale –Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
2016-08-01 14:06 Otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Emitenta w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji Emitenta na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.
2016-08-01 13:56 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Emitenta w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji Emitenta na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.
2016-08-01 13:46 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia decyzji o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji Emitenta na podstawie ustawy Pr
2016-07-29 16:04 Odmowa dalszego udostępniania kredytu przez bank
2016-07-26 18:05 Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w ACTION S.A. przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny S.A.
2016-07-20 19:15 Wstępne dane o przychodach w drugim kwartale 2016 roku – uzupełnienie raportu nr 30/2016.
2016-07-18 23:07 Wstępne dane o przychodach w drugim kwartale 2016 roku.
2016-06-28 10:59 Postanowienie Sądu – zmiana treści wpisu w rejestrze zastawów.
2016-06-27 17:31 Umowa znacząca – aneks do umowy kredytowej
2016-06-23 19:07 Wypłata Dywidendy

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm