pieniadz.pl

ABC Data
PSr

25-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania:
ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ABC DATA S.A. Handel hurtowy _hah_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
03-230 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Daniszewska 14
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
5242617178 141054682
_NIP_ _REGON_
Deloitte Polska Sp. z o.o. spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 19, numer ewidencyjny KRBR 73
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
I. Przychody ze sprzedaży 2 223 894 2 344 966 507 680 567 225
II. Zysk z działalności operacyjnej 17 322 37 737 3 954 9 128
III. Zysk przed opodatkowaniem 13 470 33 911 3 075 8 203
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej 10 247 26 842 2 339 6 493
V. Podstawowy zysk na jedną akcję z działalności kontynuowanej _nie w tysiącach_ 0,08 0,22 0,02 0,05
VI. Średnia ważona ilość akcji zwykłych _w szt._ 122 594 550 123 533 463 122 594 550 123 533 463
VII. Rozwodniony zysk z działalności kontynuowanej na jedną akcję _nie w tysiącach_ 0,08 0,22 0,02 0,05
Skonsolidowane przepływy pieniężne
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _26 217_ 45 338 _5 985_ 10 967
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _1 044_ _203_ _238_ _49_
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 28 163 _27 719_ 6 429 _6 705_
XI. Przepływy pieniężne netto razem 902 17 416 206 4 213
Skonsolidowany bilans 
XII. Aktywa 1 045 570 1 068 337 236 260 250 695
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 258 1 345 284 316
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 782 569 765 768 176 832 179 694
XV. 261 743 301 224 59 144 70 685
XVI. Kapitał zakładowy 125 267 125 267 28 306 29 395


W pozycjach od I do XI prezentowane są dane za okres od 01.01.2016 do
30.06.2016 i dane porównywalne za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015
odpowiednio. W pozycjach XII do XVI prezentowane są dane na dzień
30.06.2016 i dane porównywalne na dzień 31.12.2015.Wybrane
dane finansowe ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku zostały
przeliczone na euro według kursu średniego, obliczonego jako średnia
arytmetyczna kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień miesiąca w
danym roku; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku
po kursie 4,3805, a dla I półrocza roku 2015 - po kursie 4,1341;


Wybrane dane finansowe ze skróconego skonsolidowanego bilansu zostały
przeliczone według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień 31
grudnia 2015 roku oraz na dzień 30 czerwca 2016 roku, które wynosiły
odpowiednio: 4,2615 oraz 4,4255.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-30

+ więcej
  • EUR euro 4,5268 -1,23%  -5,66gr
  • USD dolar 3,8658 -1,45%  -5,70gr
  • GBP funt 4,9560 -1,90%  -9,62gr
  • CHF frank 4,1878 -1,46%  -6,22gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm