pieniadz.pl

NFI Magna Polonia SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

30-09-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOSCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOSCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
w walucie
data przekazania: 2016-09-30
MAGNA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
06MAGNA FINANSE-INNE
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
00-131 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
GRZYBOWSKA 4/96
_ulica_ _numer_
22 630-77-00 22 630-77-01
_telefon_ _fax_
BIURO@MAGNAPOLONIA.COM.PL WWW.MAGNAPOLONIA.COM.PL
_e-mail_ _www_
118-00-87-290 011140008
_NIP_ _REGON_
CRYSTAL AUDIT & CONSULTING MATEUSZ SZAFRAŃSKI - SAŁAJCZYK
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 _01.10.2014-31.03.2015_ półrocze / 2016 półrocze /2015 _01.10.2014-31.03.2015_
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody ze sprzedaży 2 527 872 577 208
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -2 539 -1 364 -580 -326
III. Zysk/Strata brutto -3 197 -16 042 -730 -3 836
IV. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej -2 863 -15 842 -654 -3 788
V. Zysk/Strata netto ogółem -2 863 -15 842 -654 -3 788
VI. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy -2 863 -15 842 -654 -3 788
VII. Całkowity dochód netto -2 863 -15 842 -654 -3 788
VIII. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy -2 863 -15 842 -654 -3 788
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -41 -1 672 -9 -400
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 623 1 298 142 310
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -581 -110 -133 -26
XII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 -484 0 -116
XIII. Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą _w PLN/ EUR_* -0,21 -1,14 -0,05 -0,27
XIV. 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
XV. Aktywa razem 53 363 56 681 12 058 13 301
XVI. Zobowiązania razem 5 254 5 242 1 187 1 230
XVII. 3 027 2 102 684 493
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 227 3 140 503 737
XIX. Kapitał własny 48 109 51 439 10 871 12 071
XX. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 48 109 51 439 10 871 12 071
XXI. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 146 3 267
XXII. Liczba akcji _w sztukach_ 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXIII. Średnioważona liczba akcji _w sztukach_ 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXIV. "Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą _w PLN/EUR_** 3,46 3,69 0,78 0,87
XXV. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 01.01.2016-30.06.2016 01.10.2014-31.03.2015 01.01.2016-30.06.2016 01.10.2014-31.03.2015
XXVI. Przychody ze sprzedaży 626 1 497 143 358
XXVII. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -1 880 -12 089 -429 -2 890
XXVIII. Zysk/Strata brutto -1 880 -12 089 -429 -2 890
XXIX. Zysk/Strata netto ogółem -1 546 -11 889 -353 -2 843
XXX. Całkowity dochód netto -1 546 -11 889 -353 -2 843
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 594 -1 317 -364 -315
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 841 1 521 649 364
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 214 -110 -277 -26
XXXIV. Przepływy pieniężne netto, razem 33 94 8 22
XXXV. Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą _w PLN/ EUR_* -0,11 -0,85 -0,03 -0,20
XXXVI. 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 31.12.2015
XXXVII. Aktywa razem 50 689 53 349 11 454 12 519
XXXVIII. Zobowiązania razem 1 637 2 283 370 536
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 0 57 0 13
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 1 637 2 226 370 522
XLI. Kapitał własny 49 052 51 066 11 084 11 983
XLII. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 146 3 267
XLIII. Liczba akcji _w sztukach_ 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLIV. Średnioważona liczba akcji _w sztukach_ 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą _w PLN/EUR_** 3,52 3,67 0,80 0,86


**Zysk/Strata podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz
straty netto przypadającej na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną
liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego.
Średnia ważona liczba akcji w okresie bieżącym wynosiła 13 921 975 oraz
w okresie porównawczym wynosiła 13 921 975.**Wartość
księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego
przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.Wybrane
dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na
walutę EUR w następujący sposób:- pozycje
dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł w okresie bieżącym -
4,3805 PLN, a w okresie porównawczym - 4,1824 PLN.- pozycje
bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP
obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 30 czerwca
2016 roku - 4,4255 PLN; na dzień 31 grudnia 2015 - 4,2615 PLN.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm